کافه نوآوری و شتابدهنده آوینوکس (Avinox)
کافه نوآوری و شتابدهنده آوینوکس (Avinox)
کافه نوآوری و شتابدهنده آوینوکس، در ادامه ایجاد اکوسیستم کامل فناوری و توسعه تجارت آواپرداز شکل گرفته است که هدف آن رشد فضای علمی، سرمایه‌گذاری هوشمند، تسهیل جذب نیروهای متخصص و نخبه و توسعه تجارت است. کافه نوآوری و شتابدهنده آوینوکس با رسالت ایجاد پویایی در فضای کسب و کار و ایجاد انگیزه برای کارآفرینان، نخبگان و استعدادها، قدم در این مسیر گذاشته است.
داستان موفقیت
داستان موفقیت